Speciaal voor jou

Meest gestelde vragen:

  1. Hoelang duurt het aanmeldingstraject, voor een leerling op SAM kan instromen?

  2. Kunnen ouders hun kind zelf bij SAM aanmelden?

  3. Zijn er extra kosten verbonden aan speciaal basis onderwijs?

  4. Wij wonen niet in Doetinchem. Hoe is het vervoer naar SBO SAM geregeld?

  5. Hoe groot zijn de klassikale groepen op SAM?

  6. Gaat mijn kind met een vergelijkbaar niveau, als dat van een reguliere basisschool, van SAM af?

  7. Waar kunnen/gaan de leerlingen na groep 8 van SBO SAM naar toe?

  8. Wat is Passend Onderwijs?


1. Hoelang duurt het aanmeldingstraject voor een leerling op SAM kan instromen?

Het aanmeldingstraject zal veelal enkele maanden duren. We onderscheiden hierin twee fases. De eerste fase begint op de reguliere basisschool. Op een gegeven moment wordt samen met de ouders besproken dat speciaal basisonderwijs een betere optie zou zijn voor de leerling. De basisschool meldt het kind aan bij het OnderwijsZorgLoket van het samenwerkingsverband Doetinchem. Daarmee vraagt de basisschool een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor Speciaal Basisonderwijs. 

Als de gegevens van het Onderwijskundig Rapport compleet zijn, dan neemt deze procedure slechts enkele weken in beslag. Nadat er een TLV is afgegeven, komt de volgende fase in beeld: daadwerkelijke aanmelding bij SAM. Het moment van plaatsing gebeurt dan in onderling overleg. Er is geen sprake van een wachtlijst.

Voor kinderen uit het voorschoolse traject kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met SBO SAM, die dan in overleg met ouders en betrokken instanties de aanmelding bij het OnderwijsZorgLoket zal verzorgen.2. Kunnen ouders hun kind zelf bij SAM aanmelden?

Als voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, dan kunt u uw kind zelf aanmelden bij SAM. 

Echter, een andere voorwaarde is dat aanmelding in principe alleen kan bij een SBO school binnen het samenwerkingsverband waartoe de eigen basisschool behoort. 

SBO SAM met haar drie locaties valt onder Samenwerkingsverband Doetinchem. Daar zijn ook 71 reguliere basisscholen bij aangesloten. De scholen van dit Samenwerkingsverband bevinden zich in Doetinchem en omliggende gemeenten.

Als ouders een plaatsing van hun kind willen op een SBO-school buiten het eigen samenwerkingsverband, dan is een nieuwe  toelaatbaarheidsverklaring  vereist.
3. Zijn er extra kosten verbonden aan speciaal basis onderwijs?

Voor ouders zijn er zijn geen extra kosten verbonden als uw kind speciaal basisonderwijs volgt.


4. Wij wonen niet in Doetinchem. Hoe is het vervoer naar SBO SAM geregeld?

Veelal is het mogelijk (taxi)vervoer aan te vragen. U kunt hiervoor terecht op de afdeling Onderwijs van de gemeente waar u woont. Leerlingen waarvoor vervoer geregeld is, reizen gezamenlijk met elkaar in een taxibusje die een vaste route rijdt. Wel kan het zijn dat ouders moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer van en naar school. De gemeente waaronder u valt, regelt dit en berekent ook de mogelijke eigen bijdrage.


Terug naar lijst met vragen

5. Hoe groot zijn de klassikale groepen op SAM?

De gemiddelde groepsgrootte is 15 à 16 kinderen. De kleutergroepen zijn wat kleiner, de oudere groepen kunnen wat groter zijn. 


6. Gaat mijn kind met een vergelijkbaar niveau, als dat van een reguliere basisschool, van SAM af?

Voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde kern- en leerdoelen als voor het regulier basisonderwijs. Het niveau waarop het kind speciaal basis onderwijs (SAM) verlaat is afhankelijk van de mogelijkheden die het kind zelf heeft. Uiteraard wordt er gewerkt aan een zo hoog mogelijk niveau.


7. Waar kunnen/gaan de leerlingen na groep 8 van SBO SAM naar toe?

De meeste kinderen gaan door naar het VMBO (al dan niet met leerwegondersteuning) of naar Praktijkonderwijs. Daarnaast zijn er enkele kinderen die doorgaan naar speciaal onderwijs of naar een andere vorm van voortgezet onderwijs. Voor ieder kind wordt gezocht naar geschikt vervolg onderwijs.


8. Wat is Passend Onderwijs?

De wet op Passend Onderwijs gaat in per 1 augustus 2014. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas of op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale (basis)scholen samen een regionaal samenwerkingsverband.
Het is een misverstand dat Passend Onderwijs betekent dat een school hoe dan ook voor elk kind passend moet zijn of worden gemaakt. De essentie is een passende onderwijsplek waar dan ook in de regio


Terug naar lijst met vragen