Speciaal voor jou

GMR:

Elke locatie heeft een medezeggenschapsraad (MR): zie betreffende locatie voor meer informatie en leden.

Vanuit elke MR heeft één ouderlid en één personeelslid zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

 

De GMR wil meedenken in de bovenschoolse beleidsvoornemens, die moeten leiden tot kwalitatief goed onderwijs en de vergroting ervan en ter optimalisering van een veilig, plezierig en zorgzaam schoolklimaat. De GMR staat een actief en beleidsmatig meedenken voor, om zo op een positieve en constructieve manier invloed uit te oefenen op het school- en organisatiebeleid.