Speciaal voor jou

Klachten:

Klachtenregeling 
SAM kent een klachtenregeling en is aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie. 
Klachten kunnen van allerlei aard zijn. Als ouders problemen ervaren, kunnen zij zich wenden tot de locatiedirecteur. 
Na beraad zal deze in overleg met de ouders tot een oplossing proberen te komen. 


Intern vertrouwenspersoon
Klachten waarbij vertrouwelijkheid gevraagd wordt, kunnen door ouders, kinderen of medewerkers worden neergelegd bij de intern vertrouwenspersoon van de school. 
De intern vertrouwenspersoon zal de klacht met de klager doorspreken en bekijken tot welke oplossing men kan komen.
In eerste instantie zal getracht worden de klacht intern op te lossen. 
Waar noodzakelijk zal de intern vertrouwenspersoon de klager doorverwijzen naar de extern vertrouwenspersoon. 
De klachtenprocedure ligt op school ter inzage.