Speciaal voor jou

Ouderbetrokkenheid:


Kinderen komen tot volle wasdom als zij zich veilig weten, gekend en gehoord. Kinderen groeien en bloeien als zij met plezier naar school gaan, succeservaringen opdoen en deze weten te delen. Zij groeien dan in zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar.
Voor de ontwikkeling van kinderen is het heel belangrijk dat school en ouders de samenwerking zoeken. Beide partijen kennen een immers bijzondere verantwoordelijkheid naar de kinderen toe. Kinderen ervaren een grote veiligheid als ouders en school een goede verstandhouding hebben, elkaar informeren en de zorg delen. De goede verstandhouding tussen ouders en school wordt gekenmerkt door openheid, respect en constructief overleg. Het is echter ondenkbaar dat alle betrokkenen rondom het kind dezelfde inzichten en opvattingen toegedaan zijn. Met een brede kijk op dat verschil moet altijd het overleg gezocht worden opdat allen zich betrokken voelen én blijven voelen bij de ontwikkeling van het kind. Het is allang niet meer dat de ouders het kind overdragen aan de school en daarmee een scheiding realiseren tussen twee werkelijkheden, namelijk thuis en school. Het mag niet meer zo zijn dat ouders en leerkrachten ongewis blijven van wat er in die andere werkelijkheid plaatsvindt. Met oog voor verschil wordt er in gezamenlijkheid gezocht naar de essentiële eenstemmigheid.