Speciaal voor jou

Interne Begeleiding:

Interne begeleiders initiëren, organiseren en coördineren de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg op schoolniveau. Kortom alles wat met leerlingenzorg te maken heeft, hoort bij de taak van een intern begeleider. De intern begeleiders zijn actief op drie niveaus. Op elk van deze drie gebieden hebben de intern begeleiders verschillende taken en activiteiten.


De leerkracht is degene die inhoud geeft aan de zorg in de klas. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij deze zorg. Zowel voor individuele leerlingen als voor de hele groep. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Klassenmanagement en dossiervorming
 • Didactisch en pedagogisch handelen, bespreken van (toets)resultaten
 • Samenwerking met ouders
 • Leerling- en groepsbesprekingen
 • Werken met (groeps)handelingsplannen


Het is belangrijk dat er voldoende ondersteuning voor de leerkracht in de school is om een passend onderwijsaanbod te realiseren. De intern begeleider zorgt voor het realiseren van die ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het coördineren van de zorg rond leerlingen (ambulant begeleiders van de clusterscholen, extra zorg, schoolmaatschappelijk werk, logopedie, fysiotherapie, etc.).
 • Benutten van de voorschoolse (zorg)informatie.
 • Gesprekken met ouders en andere betrokkenen.
 • Coördinatie van de Commissie van Begeleiding op school.
 • Het zorgbeleid van de school (mee) formuleren.

Bij de zorg in de school kan ook gedacht worden aan handelingsgericht werken. Dit is een systematische, doelgerichte manier van werken waarbij de onderwijsbehoeften van het kind centraal staan en er aandacht is voor de positieve zaken van het kind, de ouders en de school.

Wanneer er zaken zijn die, om welke reden ook, niet binnen de school gerealiseerd kunnen worden, wordt er gebruik gemaakt van bovenschoolse zorg. Ook hierin heeft de intern begeleider een coördinerende rol. Denk hierbij aan: 

 • Vragen voorleggen aan het Onderwijszorgloket (OZL) van Samenwerkingsverband Doetinchem en hiervoor de voorbereidingen treffen (ouders informeren, informatie verzamelen, deelname aan de bespreking).
 • Eventuele verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs (clusterschool).
 • Coördinatie van het traject voor de eindgroepen.
 • Gesprekken met hulpverlenende instanties en ouders.


Contacten lopen in principe altijd via de leerkracht.

Wilt u toch een afspraak maken of even binnen lopen voor een vraag, dan kan dat. Wij zijn te bereiken via het schoolnummer of de mail. 

 

Locatie

intern begeleider

werkdagen

ib voor de groepen

e-mail adres

Boddens Hosangstraat

tel. (0314) 36 48 05

Thea Scharenborg

ma, di, do

5 t/m 8

(alle groepen)

t.scharenborg@sbosam.nl

Van Limburg Stirumlaan

tel. (0314) 34 19 16

Annabel v.d. Most

di, wo, do

1, 2, 3, 3/4

a.vandermost@sbosam.nl

Marty Kok

ma t/m vr

4/5, (3x) 5/6, 6/7

m.kok@sbosam.nl

Saskia Nijhuis

ma t/m vr

(2x) 7/8

s.nijhuis@sbosam.nl